Lütfen Bekleyiniz, Yükleniyor ...

 

Kullanım Koşulları & Şartlar - Global Firma

 

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

Değerli Müşterimiz, bu Sözleşme Mektubu, ilgili sorumluluklarımızın yanlış anlaşılmasından kaçınmak için, Global Firma olarak size hizmet vereceğimiz temeli onaylamaktadır. Müşterilerimize yüksek standartta hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Size sunduğumuz hizmetin nasıl iyileştirilebileceği konusunda herhangi bir öneriniz varsa veya aldığınız hizmetten memnun değilseniz, lütfen bize bildirin. Başlama tarihinden itibaren hizmetleri size sunmaya başlamamızı sağlamak için, bu Sözleşme Mektubunda belirtilen şartları kabul eder misiniz? Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen bize bildirin.

 

Madde- 1

İş bu sözleşmenin konusu, danışmanlık firmasının, danışana satışının yaptığı, aşağıdaki hizmetleri ve satış fiyatını belirten ve hizmetin teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Ana iş adresi MyWorkSpot, Clyde House, Reform Rd, Maidenhead, Birleşik Krallık, SL6 8BY adresinde bulunan Global Firma, Danışan’a (Firma / Şahıs), “İş Danışmanlığı Hizmetleri” sağlamaktadır. Bu Hüküm ve Koşullar, Global Firma tarafından müşterilerine bu tür tüm hizmetlerin sağlanması için geçerli olacak ve bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.

Tanımlar ve Yorum, Bağlam aksini gerektirmedikçe, bu Hüküm ve Koşullarda: Aşağıdaki ifadeler aşağıdaki anlamlara gelir:

Sözleşmeye yapılan herhangi bir atıf, bu Hüküm ve Koşullarla birlikte Sözleşme anlamına gelmektedir.

Madde-2

SATICI BİLGİLERİ

Şirket bilgileri: Global Firma (13611320) (İngiltere merkezli)

Marka ve web sitesi: www.globalfirma.com

 

 

Madde-3

ALICI BİLGİLERİ

Tüm alıcılar: Global Firma firmasının www.globalfirma.com web sitesinden ya da farklı iletişim kanallarından hizmet alan tüm alıcılardır. (Bundan sonra “DANIŞAN” olarak anılacaktır.)

Madde-4

DANIŞAN,  Global Firma’yı kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında hizmet süresince yürürlüğe girer.

DANIŞAN, hizmet aldığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME ’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Global Firma’nın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde- 5

SORUMLULUKLAR

Global Firma, sağladığı hizmetlerin devamlılığı, sorunsuzluğu ve yaşanabilecek problemlerde Danışan memnuniyetinin en hızlı şekilde sağlanabilmesi için azami çaba ve desteği sağlayacağını taahhüt eder. Ancak Global Firma, teknoloji altyapı sağlayıcıları, sistemsel sorunlar, bağlantı ve entegrasyon problemleri veya her türlü sistemsel, iç süreçlerden kaynaklı yaşanabilecek, aksaklık, gecikmeler, hatalı bilgilendirmeler ve hizmetlere erişimde yaşanabilecek kesintilerden doğacak maddi ve manevi zararlar, hizmet kesintileri vb. ile bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan Global Firma sorumlu tutulamaz.

Global Firma taahhüt ettiği hizmetleri tam olarak eksiksiz bir şekilde ve taahhüt ettiği zamanda tamamlayıp teslim edecektir. Ayrıca Bu madde için Mücbir sebepler başlığı söz konusudur.

Danışan tarafından hizmet satın alındığında, hizmet ücreti, Global Firma hizmet vermeden önce peşin olarak DANIŞAN tarafından Global Firma’ya ödenecektir. Global Firma’nin hizmet ücretine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Danışan, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Global Firma’nin sözleşme konusu hizmeti verme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hizmet içeriği, Global Firma tarafından DANIŞAN’a kesilen faturada yazıldığı şekilde olacaktır.

Müşteri, Global Firma ile işbirliği yapacak ve Global Firma’nin talebi üzerine, Danışanın bilgisayarına uzaktan bağlanıp kuruluşlar ve hesap açılışları ile ilgili hizmetler verecektir. Bu işlem nedeniyle Danışan, Global Firma’dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

Global Firma olarak Amazon hesap açılışı ile ilgili yükümlülükleri yerine getirdiğimiz halde, Amazon tarafından oluşabilecek sorunlar Danışan ve Amazon arasında çözülecektir. Global Firma, oluşacak her türlü zarar ve tazminattan sorumlu tutulamaz.

Global Firma firmasının www.globalfirma.com web sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Global Firma sorumlu değildir.

Global Firma, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Danışan, kayıt ettikleri/verdikleri kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin doğru ve kendilerine ait olduğunu veya kartları ilgili ödemelerde kullanmak için kart sahibinden veya ilgili banka/kuruluşlardan gerekli izin ve yetkilere sahip olduklarını kabul ve beyan ederler. Global Firma, Danışan tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üçüncü kişiler veya yetkili makamlar tarafından Danışan hakkında dolandırıcılık, hırsızlık ya da verilerin rıza dışı kullanılması gibi iddiaların ortaya atılması halinde Danışan, Global Firma’nin bu uyuşmazlıkların tarafı olmadığını ve Global Firma’nin bir sebeple bir davaya veya takibe maruz kalması halinde doğacak zararı tazmin etmeyi kabul eder.

DANIŞAN, Global Firma’ye verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Global Firma’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Global Firma’nin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Hizmet verildikten sonraki süreçte gelişen herhangi bir durumdan Global Firma sorumlu değildir. Hizmet tamamlandıktan sonraki süreçte iş bu sözleşme sona erecektir.

Hizmet tamamlandıktan sonra hiç bir koşula bağlı kalmaksızın, Danışan, Global Firma’ dan ücret iadesi talep edemez.

Danışan, hizmet kanalları üzerinden üye olarak ve/veya işlem yaparak ve/veya hizmetlerini veya altyapısını kullanarak, işbu sözleşme hükümlerini ve kullanım koşullarını okuduğunu, içeriğini anladığını ve kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

 

MADDE-6

DİĞER HÜKÜMLER

İş bu sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ilgili mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.

İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.

C.İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

Madde- 7

MÜCBİR SEBEBLER

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Global Firma, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Global Firma için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Global Firma’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilmeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Global Firma’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde- 8

GİZLİLİK

Taraflardan her biri, Sözleşmenin süresi boyunca ve sonrasında diğer tarafın işleriyle ilgili olarak diğer taraftan veya herhangi bir üçüncü taraftan aldığı tüm Gizli Bilgileri gizli tutmayı kabul ve taahhüt eder.

Global Firma ayrıca, Global Firma’nin Müşterinin işi ile ilgili olarak hazırladığı veya oluşturduğu tüm Gizli Bilgileri gizli tutmayı kabul eder.

Madde-9

TEBLİGAT

İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır.

Taraflar, sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için web sitesinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

Madde- 10

YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşmenin yorum ve icrasından doğabilecek bütün anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, anlaşmazlıklara bakmaya Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

Madde- 11

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Danışan tarafından hizmet ücreti peşin ödenip Global Firma tarafından hizmet tamamlandıktan sonraki süreçte iş bu sözleşme sona erecektir.

Madde-12

YÜRÜRLÜK VE KABUL

12 maddeden oluşan işbu sözleşme, DANIŞAN,  Global Firma’i kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında hizmet süresince yürürlüğe girer.

Danışanlar, işbu Hizmet Sözleşmesi şartlarını tamamen okuduklarını, içeriğini anladıklarını ve hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını, kabul ve beyan ederler.

Bu SÖZLEŞME’nin içeriğini okuduğumu ve şartları ve koşulları anladığımı onaylıyorum.

 

Tarih: 2021

 

GLOBAL FİRMA TEAM                                                             DANIŞAN

(Globalfirma.com)                                                                   (Firma / Şahıs)

 

Biz Neredeyiz ?
https://www.globalfirma.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Londra : International House, 64 Nile Street N1 7SR London
Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. No:3 Next Level A Blok Kat:16 Ofis:80 06520 Çankaya / Ankara
Mersin : Merkez, Zeytinli Cad. No:6, 33875 Mezitli/Mersin
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
7/24 Sosyal medyalar aracılığıyla sizlerle iletişim halindeyiz.